Información

Un portal de todos para todos.

O Sistema Nacional de Emprego está composto polo Servizo Público de Emprego Estatal e os Servizos Públicos de Emprego das comunidades autónomas.

Un dos principios que a Lei 56/2003, do 16 de decembro, establece no seu artigo 8 para a organización e funcionamento do Sistema Nacional de Emprego (SNE) é o de transparencia no funcionamento do mercado de traballo, tendo en conta, como elementos esenciais para garantir este principio:

  • A integración, compatibilidade e coordinación dos sistemas de información dos Servizos Públicos de Emprego, que foi unha realidade desde que o sistema SISPE comezou a funcionar en maio de 2005.
  • A existencia dun sitio común na rede telemática que permita aos cidadáns coñecer as ofertas, as demandas de emprego e as oportunidades de formación existentes en todo o Estado, así como no resto dos países do Espazo Económico Europeo.

Por este motivo, o Sistema Nacional de Emprego creou este PORTAL, que é un portal para todos e para todo o que cumpre co principio constitucional de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e a non discriminación, así como co principio de acceso gratuíto para ambos. traballadores como para os empresarios.

O Portal do Sistema Nacional de Emprego permite a diferentes usuarios diversas funcionalidades que co paso do tempo aumentarán, mellorarán e actualizarán segundo as necesidades.

Normativa aplicable.

Os datos transmitidos por traballadores e empresarios a través do portal incorporaranse a un ficheiro automatizado de datos, o uso do cal será exclusivamente para o fin para o que foi creado.

Os datos serán tratados co grao de protección adecuado e coas medidas de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado con fins distintos aos solicitados polo usuario, cumprindo o disposto na Lei orgánica 15 / 1999, do 13 de decembro, sobre protección de datos de carácter persoal e as súas disposicións de aplicación e desenvolvemento.

A través do portal todos os usuarios que fornecen datos prestan o seu consentimento expreso para o uso destes para o mencionado propósito, declarando aínda máis a veracidade dos datos que proporcionan e poden probalos a través de documentación pública ou privada que o acredite.