Espai EURES

Segons el Reglament (UE) 2016 / 589 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de abril de 2016 , relatiu a una xarxa europea de serveis d'ocupació (EURES), a l'accés dels treballadors als serveis de mobilitat i a la major integració dels mercats de treball i pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) n.o 492 / 2011 i (UE) n.o 1296 / 201 i el Reial decret 207 / 2019 , de 29 de març, pel qual es regula el sistema nacional d'admissió de membres i socis de la Xarxa EURES a Espanya, es crea un ESPAI EURES (Art. 9 . 1 ) a fi d'integrar el conjunt de la informació proporcionada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, els serveis públics d'ocupació  de les Comunitats Autònomes  i els membres i socis de la Xarxa EURES a Espanya.

Guia per a Membres i Socis de la Xarxa EURES a Espanya (PDF) Documento PDF

Consultes relacionades amb l'Espai EURES Espanya

Projecte Cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)