Informació

Un portal de tots para tots.


El Sistema Nacional d'Ocupació està integrat pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i els Serveis Públics d'Ocupació de les comunitats autònomes.

Un dels principis que la Llei 56/2003, de 16 de desembre, estableix en el seu article 8 per a l'organització i funcionament de l'Sistema Nacional d'Ocupació (SNE) és el de transparència en el funcionament de l'mercat de treball, tenint en compte, com a elements essencials per garantir aquest principi:
 

  • La integració, compatibilitat i coordinació dels sistemes d'informació dels serveis públics d'ocupació que és una realitat des de la posada en funcionament de sistema SISPE al mes de maig de 2005.
  • L'existència d'un lloc comú en xarxa telemàtica que possibiliti el coneixement pels ciutadans de les ofertes, demandes d'ocupació i oportunitats de formació existents a tot el territori de l'Estat, així com a la resta dels països de l'Espai Econòmic Europeu.

Per això, el Sistema Nacional d'Ocupació ha creat aquest PORTAL que és un portal de tots i per a tots que compleix amb el principi constitucional d'igualtat d'oportunitats en l'accés a l'ocupació i no discriminació, així com amb el principi de gratuïtat tant per als treballadors com per als empresaris.

El Portal de el Sistema Nacional d'Ocupació permet als diferents usuaris, diverses funcionalitats que amb el temps s'aniran incrementant, millorant i actualitzant d'acord amb les necessitats.

Normativa aplicable.

Les dades que es transmeten pels treballadors i empresaris a través del Portal, s'incorporaran a un fitxer automatitzat de dades, la utilització serà exclusivament per a la finalitat per a la qual es va crear.

Les dades seran tractades amb el grau de protecció adequat i amb les mesures necessàries de seguretat per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per a finalitats diferents per les que han estat sol·licitades a l'usuari, complint amb el que estableix la Llei Orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ia les seves disposicions d'aplicació i desenvolupament.

Mitjançant el Portal tots els usuaris que aportin dades presten el seu consentiment exprés per a la utilització d'aquests per a la finalitat anteriorment expressada, declarant a més, la veracitat de les dades que aporten, i pot acreditar mitjançant documentació pública o privada que ho demostri.