AVÍS LEGAL DEL PORTAL DEL SNE

 

Condicions generals d'ús de la web.
El domini web www.sistemanacionalempleo.es, és un domini titularitat de el Servei Públic d'Ocupació Estatal, posat a disposició el Sistema Nacional d'Ocupació. El Sistema Nacional d'Ocupació està compost pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i els Serveis Públics d'Ocupació de les Comunitats Autònomes, i es defineix com el conjunt d'estructures, mesures i accions necessàries per promoure i desenvolupar la política d'ocupació. Es basa, en la seva organització i funcionament, en una sèrie de principis, entre els quals es troba la transparència en el funcionament de l'mercat de treball i l'establiment de les polítiques necessàries per a assegurar la lliure circulació de treballadors per raons d'ocupació o formació.

Els elements essencials que garanteixen aquest principi són, d'una banda, la col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació Estatal i els Serveis Públics d'Ocupació de les Comunitats Autònomes per crear, explotar i mantenir un sistema d'informació comú organitzat amb una estructura informàtica integrada i compatible i, de l'altra, l'existència d'una base de dades comuna que possibiliti la difusió de les ofertes, demandes d'ocupació i oportunitats de formació existents a tot el territori de l'Estat, així com a la resta dels països de l'Espai Econòmic Europeu. Donat el marc de col·laboració anterior, els integrants de l'Sistema Nacional d'Ocupació van acordar que la titularitat d'aquest domini correspongués a el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

El SEPE l'informa que l'accés i ús de la pàgina web www.sistemanacionalempleo.es i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (en endavant conjuntament denominats com a Web), així com els serveis o continguts que a través d'ell es puguin obtenir estan subjectes als termes que es detallen en aquest avís legal, sense perjudici que l'accés a algun d'aquests serveis o continguts puguin requerir l'acceptació d'unes condicions generals addicionals. Tot això, amb l'objectiu de complir amb la funció d'informació general i atenció a l'ciutadà en els termes del que estableix l'article 4 de Reial Decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció a l'ciutadà, així com la provisió de serveis relacionats amb l'ocupació, la formació, i les prestacions per desocupació.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús de la web, ja que qualsevol ús que faci de la mateixa o dels serveis i continguts en ella inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text. En aquest sentit, s'entendrà per usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats desenvolupades a la web.

Les condicions i termes que es recullen en el present Avís poden variar sense previ avís, per la qual cosa us convidem a revisar aquests termes quan visiti de nou la web. El SEPE no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar la utilització de les eines i informacions contingudes a la Web, en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades en els centres, organismes o dependències competents. En qualsevol cas, la informació i continguts d'aquesta web no podrà ser al·legada en processos contradictoris amb l'Administració Pública, no assumint cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

Ús de la Web, a els Seus serveis i Continguts

El SEPE facilita la consulta lliure i gratuïta de la informació continguda en la Web (textos, gràfics, arxius de so i / o imatge, fotografies, dissenys, o qualsevol altre), però, es prohibeix:

  • La seva reproducció, còpia, distribució, difusió, comunicació pública, transformació o modificació, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès. No obstant això, es permet la còpia i distribució de pàgines sempre que es citin la font i la data en què s'ha realitzat la còpia, no es manipulin ni alterin els continguts i no s'utilitzi directament amb fins comercials. De la mateixa manera, el SEPE autoritza la descàrrega gratuïta dels manuals, impresos, programes d'ajuda i publicacions informatives inclosos a la web a l'efecte de la seva reproducció i distribució, tret que s'indiqui el contrari de forma expressa en el propi lloc web.
  • Qualsevol vulneració dels drets de l'SEPE o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.
  • La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.
  • Qualsevol intent d'obtenir els continguts per qualsevol mitjà diferent d'aquells que es posen a la seva disposició o dels usos habituals a Internet i en aquest cas sempre que això no ocasioni cap perjudici a l'SEPE.

Els textos que s'ofereixen en la Web tenen caràcter merament informatiu, és a dir, no tenen validesa jurídica. Per a fins jurídics, s'han de consultar els textos publicats en els butlletins i diaris oficials.

L'accés a la web, així com l'ús que pugui fer de la informació que conté, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. El SEPE no es responsabilitzarà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús d'informació, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l'aplicació de les disposicions legals a què s'hagi de presentar en l'estricte exercici de les seves competències .

Els usuaris de la web s'han de sotmetre a les condicions següents:

  • Facilitar, en cas que per a determinats serveis accessibles a través del web sigui necessari emplenar un formulari d'accés, informació veraç i lícita en la utilització dels serveis oferts per aquest web, reconeixent assumir tota la responsabilitat sobre la informació proporcionada. La web permet la creació de comptes d'usuari per a ciutadans i empreses interessats a utilitzar determinats serveis oferts des d'aquest espai web.

L'autenticació es realitzarà per mitjà de DNI electrònic, certificat electrònic reconegut dels admesos per l'Administració General de l'Estat, així com per identificadors d'usuari i contrasenyes subministrades pels Serveis Públics d'Ocupació.
En cap cas el SEPE serà responsable dels Continguts Si adjunta pèls Usuaris, encara que actuarà diligentment a l'ELIMINACIÓ de continguts contraris a la Llei, la moral il 'ordre público, segons s'adverteixi dels MATEIXOS.

  • Utilitzar la web i els seus serveis sense contravenir el que disposen les presents Condicions Generals i aquelles altres condicions particulars que el regulin així com la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic.
  • No utilitzar el web o els seus serveis amb finalitats il·lícites o que puguin ocasionar un dany a l'SEPE o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament dels mateixos.

Qualitat de la informació.

El SEPE es reserva el dret a realitzar canvis en la Web sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del web o del seu disseny. Els continguts i serveis que ofereix la web s'actualitzen periòdicament, per això es recomana comprovar la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollit a la web.

Disponibilitat de la informació i serveis

El SEPE no garanteix el perfecte funcionament de la xarxa de comunicacions, sense tenir cap responsabilitat sobre la disponibilitat del seu servidor. El servidor podrà ser desconnectat sense previ avís. El SEPE no es responsabilitza de cap dany o perjudici patit per l'usuari que es derivi de l'accés a aquest servidor o de l'ús d'informació o aplicacions en ell continguts.

Derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial

Tant el disseny de la web i els seus codis font, com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en la mateixa, pertanyen a l'SEPE o entitats col·laboradores llevat que s'indiqui una titularitat diferent, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial, a l'igual que les imatges i altres continguts disponibles al servidor de l'SEPE.

El seu ús, reproducció, distribució, comercialització, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, està prohibida, constituint una infracció dels drets de propietat intel·lectual de l'SEPE o d'aquell que siga titular, llevat que hi hagi expressa autorització de l'SEPE. La utilització no autoritzada de la informació continguda en la web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de l'SEPE poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin ..

La llicència d'ús de qualsevol contingut de la web atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega per part de l'usuari d'aquest contingut i l'ús privat de la mateixa, sempre que els esmentats continguts romanguin íntegres. En cap cas s'entendrà que l'accés i navegació de l'usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d'aquests drets per part de l'SEPE.

En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l'avís de drets d'autor ( "copyright") i qualsevol altra dada d'identificació dels drets de l'SEPE o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d'informació o d'identificació que es pogués contenir en els continguts.

El SEPE respecta els drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, contacti amb el SEPE si coneix la vulneració d'aquests drets en la següent adreça de correu electrònic: subdireccion.institucionaljuridica@sepe.es.

Frames.

El SEPE prohibeix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del web.

Establiment d'enllaços o links.

Enllaços a altres pàgines web.

A la web s'han inclòs enllaços a pàgines de llocs web de tercers ("links"), la major part a pàgines d'Internet d'altres administracions públiques, que s'han considerat d'interés per als usuaris. No obstant això, el SEPE no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la web.

Enllaços des d'altres pàgines web.

No es permetrà als usuaris enllaçar des de pàgines web d'altres portals d'Internet a qualsevol de les pàgines web de l'SNE, excepte acord exprés de l'SEPE

Política de privacidad - Protección de datos de carácter personal.

A través de este portal (SNE) no se recaban datos de carácter personal sin su conocimiento, ni se ceden a terceros.

  • Con la finalidad de ofrecerle mejor servicio y facilitar el uso, se recogen estadísticas analizándose el número de páginas visitadas, el número de visitas, y la frecuencia de uso. A estos efectos, el Servicio Público de Empleo (SEPE) utiliza la información estadística elaborada por Google Analytics.
  • El SEPE no utiliza cookies para recoger información de los usuarios, ni registra las direcciones IP de acceso. Se utilizan exclusivamente cookies propias, de sesión, con finalidad técnica, con el fin de facilitar la navegación del usuario a través del sitio facilitando el acceso a los servicios que se ofrecen así como a las diferentes opciones disponibles.

El portal, de què és titular el SEPE, conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat són alienes a l'SEPE, cada un d'ells li mostrarà la seva política de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, es pot acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

A continuació li proporcionem la informació bàsica sobre la política de protecció de dades de Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Responsable del Tractament

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (en endavant, SEPE) amb domicili en Carrer Comtessa de Venadito n. 9 28027 - Madrid és el titular d'aquest Portal Web i el Responsable de l'Tractament de les seves Dades, en els termes de l'Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, i d'acord amb Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades de caràcter personal.

Les dades de caràcter personal que puguin demanar directament de la persona interessada seran tractades de forma confidencial i quedarien incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat de l'SEPE.

La relació actualitzada de les activitats de tractament que el SEPE porta a terme es troben disponibles en el següent enllaç a el registre d'activitats de el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Finalitat i Legitimitat de l'Tractament. Terminis de Conservació de les dades personals. Cessions i Transferències Internacionals de Dades Personals

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris. La finalitat correspon a cadascuna de les activitats de l'tractament que es troba accessible al Registre d'Activitats de Tractament.
El Tractament de les dades personals és realitza fonamentalment per a l'Compliment d'Obligacions legals per part de l'SEPE, o per a l'Compliment de Funcions realitzada a interès público o en l'Exercici de poders Públics conferits a el responsable de l'Tractament, sevamajoria, a través del Reial decret 1383/2008, de 1 d'agost, paper qual s'aprova l'estructura orgànica i de participació institucional de Servei Públic d'Ocupació Estatal en l'marc de al Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, paper qual és regulin a els serveis d'informació administrativa i atenció a l'ciutadà.

Podeu consultar la base legal de cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme el SEPE en el registre d'activitats de tractament.
Els terminis de conservació de les Seves dades personals quedaran fixats depenent de la normativa aplicable a l'ques particular i, en tot cas, durant el temps Necessari per complir amb la Finalitat per la qual és recaptin i per determinar els Possibles responsabilitats que és poguéssin derivar de la Finalitat, a més dels periodes establerts en la normativa d'arxius i documentació administrativa.

Amb caràcter general no es produiran comunicacions de dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les que poden estarlas comunicacions a l'Defensor el Poble, jutges i tribunals, Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats en el registre d'activitats de tractament.

Exercici de Drets

Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, limitació i oposició a el tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan siguin procedents, davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal . En el cas de desconèixer l'òrgan responsable de l'tractament o si necessita fer consultes relatives a protecció de dades, es pot adreçar a la Delegació de Protecció de Dades a través del correu electrònic: dpd@mitramiss.es.

L'interessat podrà reclamar davant Agència Espanyola de Protecció de Dades, quan consideri que s'han vulnerats els seus drets a la protecció de dades personals.

Les dades es recolliran a través dels formularis corresponents, que només contindran els camps imprescindibles per a la tramitació de les prestacions o serveis que se sol·licitin, i es conservaran durant el temps imprescindible per atendre els serveis, d'acord amb la legislació vigent, respecte a la prescripció de responsabilitats. Correspon a l'interessat l'actualització de les seves pròpies dades; el Servei Públic d'Ocupació Estatal no serà responsable de la seva inexactitud si no es comuniquen els canvis que hagin pogut produir-se.

El SEPE es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, el SEPE anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant, en cas que sigui necessari, la seva acceptació d'aquests canvis.

Informació tècnica imprescindible.

El SEPE demanarà la mínima informació tècnica imprescindible per oferir un bon servei a través d'aquesta web. En particular, quan l'usuari es connecta a la web, el SEPE analitza exclusivament el tipus de navegador utilitzat i la seva versió, amb l'objectiu de seleccionar el full d'estil més adequat i que la visualització de la web siga correcta, així com l'idioma i el joc de caràcters del seu navegador amb el mateix motiu, com per exemple, per a la correcta visualització de caràcters accentuats.

Versió Multilingüe.

El present lloc web està traduït a diverses llengües espanyoles oficials en els seus respectius territoris, de conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Constitució Espanyola de 1978 i els seus estatuts d'autonomia. Les llengües són el català, l'euskera i el gallec.

S'adverteix que, amb caràcter general, pot existir un desfasament entre la versió en castellà i en les altres llengües, derivat de l'procés de traducció a les mateixes.

Responsabilitats i garanties.

El SEPE declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, per garantir el funcionament de l'espai web, la seguretat en l'intercanvi d'informació i dades en els diferents serveis oferts, evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als usuaris.

El SEPE es compromet a informar prèviament a l'usuari final sobre els possibles manteniments i talls a la disponibilitat de la pàgina, a través d'avisos i notícies establerts en el propi lloc web.

Llei aplicable i jurisdicció.

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la web, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita a la web o de l'ús dels serveis que en ell es puguin oferir, el SEPE i l'usuari acorden sotmetre als jutges i tribunals del domicili de l'usuari, sempre que el aquest es trobi en territori espanyol.