Drets i Deures de la ciutadania: Procediments de gestió en SISPE

En el marc de el Sistema Nacional d'Ocupació i com a instrument de coordinació de la mateixa figura el Sistema d'Informació dels Serveis Públics d'Ocupació (SISPE), que es configura com un sistema d'informació comú de què formen part el Servei Públic d'Ocupació Estatal i els serveis públics d'ocupació autonòmics, sent l'instrument tècnic que integra, entre altres, la informació relativa a la intermediació laboral.

A continuació, es troben disponibles els procediments de gestió dels serveis públics d'ocupació que afecten els ciutadans i ciutadanes, on es recullen els drets i obligacions en relació a la seva demanda d'ocupació i / o serveis, d'acord amb el que estipula la Llei 19/2013, de 10 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.