Informació

Un portal de tots para tots.

El Sistema Nacional d'Ocupació està integrat pel Servici Públic d'Ocupació Estatal i els Servicis Públics d'Ocupació de les comunitats autònomes.

Un dels principis que la Llei 56 / 2003 , de 16 de desembre, establix en el seu article 8 per a l'organització i funcionament del Sistema Nacional d'Ocupació (SNE) és el de transparència en el funcionament del mercat de treball, tenint en compte, com a elements essencials per a garantir este principi:

  • La integració, compatibilitat i coordinació dels sistemes d'informació dels Servicis Públics d'Ocupació que és una realitat des de la posada en funcionament del sistema SISPE, en el mes de maig de 2005 .
  • L'existència d'un lloc comú en xarxa telemàtica que possibilite el coneixement pels ciutadans de les ofertes, demandes d'ocupació i oportunitats de formació existents en tot el territori de l'Estat, així com en la resta dels països de l'Espai Econòmic Europeu.

Per açò, el Sistema Nacional d'Ocupació ha creat este PORTAL, que és un portal de tots i per a tots, que complix amb el principi constitucional d'igualtat d'oportunitats en l'accés a l'ocupació i no discriminació; així com amb el principi de gratuïtat, tant per als treballadors com per als empresaris.

El Portal del Sistema Nacional d'Ocupació permet als diferents usuaris, diverses funcionalitats que amb el temps s'aniran incrementant, millorant i actualitzant d'acord amb les necessitats.

Normativa aplicable.

Les dades que es transmeten pels treballadors i empresaris a través del Portal, s'incorporaran a un fitxer automatitzat de dades, la utilització de les quals serà exclusivament per a la finalitat per a la qual es va crear.

Les dades seran tractades amb el grau de protecció adequat i amb les mesures necessàries de seguretat per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per a finalitats diferents per a les quals han sigut sol·licitats a l'usuari; complint amb l'establit en la Llei Orgànica 15 / 1999 , de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i a les seues disposicions d'aplicació i desenvolupament.

A través del Portal, tots els usuaris que aporten dades presten el seu consentiment exprés per a la utilització d'estos per a la finalitat anteriorment expressada; declarant, a més, la veracitat de les dades que aporten, podent acreditar-los mitjançant documentació pública o privada que ho demostre.