Servici de suport per als enviaments de les dades en fitxers XML

Les incidències que es resoldran seran exclusivament les derivades de l'enviament de la informació en els fitxers XML a l'Espai Telemàtic Comú.

No s'atendranconsultes relacionades amb la generació dels fitxers XML, preguntes sobre les dades que s'han d'enviar, dubtes sobre la gestió de les entitats o conceptes relatius a la intermediació laboral en el mercat de treball.

  • Horari: de dilluns a divendres(no festius en la ciutat de Madrid ), de 08 00 : a 15 00 : hores
  • Telèfon: 901 . 010 . 990

Per a sol·licitar el servici, s'haurà de facilitar el Nombre d'Autorització d'Agència de Col·locació i el nombre d'enviament que el sistema informàtic li ha assignat en el moment de carregar el fitxer en l'Espai Telemàtic Comú.