Bienvenido | Benvinguts | Benvidos | Ongi Etorri

Sistema Nacional d'Ocupació

Accesibilitat | Mapa Web | Escoltar

Inici ·

Avís legal del web del Sistema Nacional d'Ocupació

Dades d'identificació.

El web http://www.sistemanacionalempleo.es és un domini de titularitat del Servei Públic d'Ocupació Estatal, que el posa a disposició del Sistema Nacional d'Ocupació.

El Sistema Nacional d'Ocupació està compost pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i els Serveis Públics d'Ocupació de les comunitats autònomes, i es defineix com el conjunt d'estructures, mesures i accions necessàries per promoure i desenvolupar la política d'ocupació. Es basa, quant a organització i funcionament, en una sèrie de principis, entre els quals es troben la transparència en el funcionament del mercat de treball i l'establiment de les polítiques necessàries per assegurar la lliure circulació de treballadors per raons d'ocupació o formació.

Els elements essencials que garanteixen aquest principi són, d'una banda, la col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació Estatal i els Serveis Públics d'Ocupació de les comunitats autònomes per crear, explotar i mantenir un sistema d'informació comú organitzat amb una estructura informàtica integrada i compatible i, de l'altra, l'existència d'una base de dades comuna que permeti la difusió de les ofertes i demandes d'ocupació i les oportunitats de formació existents a tot el territori de l'Estat, així com a la resta de països de l'Espai Econòmic Europeu, sempre d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Atès el marc de col·laboració anterior, els integrants del Sistema Nacional d'Ocupació van acordar que la titularitat d'aquest domini correspongués al Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Objecte i àmbit d'aplicació.

Aquestes condicions generals tenen per objectiu regular l'accés, la navegació i l'ús del web http://www.sistemanacionalempleo.es, i delimitar les responsabilitats que se'n deriven.

S'entén que l'accés o el sol ús d'aquest web per part de l'usuari implica la seva adhesió a les condicions generals que el Servei Públic d'Ocupació Estatal tingui publicades en el moment en què s'accedeixi al lloc web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament aquestes condicions generals i acceptar-les expressament.

En aquest sentit, s'entén per usuari la persona que accedeix, navega, utilitza o participa en els serveis i les activitats que s'hi desenvolupen.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal facilita la consulta lliure i gratuïta de la informació que apareix al web i permet copiar-ne i distribuir pàgines sempre que se'n citin la font i la data en què se'n fa la còpia, que no se'n manipulin ni se n'alterin els continguts i que no s'utilitzi directament amb finalitats comercials.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal autoritza la baixada gratuïta dels manuals, impresos, programes d'ajuda i publicacions informatives inclosos en aquest lloc web per tal de reproduir-los i distribuir-los, tret que s'hi indiqui el contrari de manera expressa.

Els continguts del web http://www.sistemanacionalempleo, entenent com a tals: textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, software, bases de dades, imatges, expressions i informacions; estan protegits per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal podrà establir unes condicions particulars que regulin l'ús de determinats serveis específics oferts als usuaris a través d'aquest web.

Abans de fer servir aquests serveis, l'usuari haurà de llegir atentament les condicions particulars corresponents creades amb aquesta finalitat pel Servei Públic d'Ocupació Estatal. L'ús d'aquests serveis específics implica l'acceptació de les condicions particulars que els regulen en la versió publicada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal en el moment en què se'n produeixi l'ús.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal es reserva el dret de fer canvis sense previ avís, amb l'objectiu d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts o el disseny del web per tal de millorar el servei que s'ofereix.

Drets de propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual d'aquest web, el disseny gràfic i els codis que conté són titularitat del Servei Públic d'Ocupació Estatal, tret que s'hi indiqui una titularitat diferent.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del Servei Públic d'Ocupació o del titular en qüestió.

Igualment, totes les marques o signes distintius de qualsevol mena continguts en aquest web estan protegits per llei. L'ús no autoritzat de la informació que s'hi conté, com també els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial del Servei Públic d'Ocupació Estatal, poden conduir a l'exercici de les accions que corresponguin legalment i, si escau, a les responsabilitats que se'n derivin.

No s'entendrà en cap cas que l'accés i la navegació de l'usuari impliquin una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

En conseqüència, no es permet suprimir, eludir o manipular l'avís de drets d'autor ("copyright") ni qualsevol altra dada d'identificació dels drets del Servei Públic d'Ocupació Estatal o dels seus titulars incorporats als continguts, ni tampoc els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals ni cap altre mecanisme d'informació i/o d'identificació.

Accés.

L'accés al web http://www.sistemanacionalempleo.es per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït.

Quan sigui necessari que l'usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels seus serveis específics, ja sigui a la recollida, el tractament i, si és el cas, la cessió o l'accés de les dades personals dels usuaris, serà d'aplicació el que estableix la Política de Privacitat regulada en aquestes Condicions Generals, així com el que s'indica a les Condicions Particulars corresponents.

Ús del lloc web.

Els continguts inclosos al web http://www.sistemanacionalempleo.es només es faciliten a empreses o usuaris finals. Qualsevol ús comercial no autoritzat d'aquests continguts queda prohibit, tret que es compti amb la autorització prèvia expressa i per escrit del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Si l'usuari s'ha de registrar per fer servir algun dels serveis específics oferts en aquesta pàgina d'Internet, serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Si després del registre l'usuari rep una contrasenya per accedir a aquests serveis, es compromet a fer-ne un bon ús i a mantenir-la en secret. Així, doncs, els usuaris són els responsables de custodiar els identificadors i les contrasenyes proporcionats pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i de preservar-ne la confidencialitat. A més, es comprometen a no cedir-los a tercers, ja sigui de manera temporal o permanent, i a no permetre l'accés a altres persones.

L'usuari assumirà la responsabilitat per l'ús il·lícit dels serveis per part d'un tercer il·legítim que utilitzi una contrasenya obtinguda arran d'un ús no diligent o de la pèrdua de la contrasenya.

En virtut de l'anterior, és obligació de l'usuari comunicar de manera immediata als gestors del Servei Públic d'Ocupació Estatal qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, la pèrdua o l'accés no autoritzat, per tal de procedir a cancel·lar-los immediatament. Mentre no es comuniquin aquests fets, el Servei Públic d'Ocupació Estatal quedarà exempt de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l'ús indegut dels identificadors o les contrasenyes per tercers no autoritzats.

L'accés, la navegació i l'ús del web són responsabilitat de l'usuari, de manera que aquest es compromet a complir de manera diligent i fidel qualsevol instrucció addicional impartida pel Servei Públic d'Ocupació Estatal o per personal autoritzat del Servei Públic d'Ocupació Estatal relativa a l'ús del lloc web i dels seus continguts.

Establiment d'hiperenllaços o links.

Hiperenllaços del lloc web http://www.sistemanacionalempleo.es a altres pàgines web.

Al web http://www.sistemanacionalempleo.es s'han inclòs enllaços a pàgines de llocs web de tercers (“links”), la major part a pàgines d'Internet d'altres Administracions Públiques, que s'han considerat d'interès per als usuaris. No obstant això, el Servei Públic d'Ocupació Estatal no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió a aquests enllaços o dels seus continguts.

No es responsabilitza tampoc dels continguts que altres hagin inclòs als hiperenllaços als quals es fa referència en aquesta pàgina.

En tot cas, el Servei Públic d'Ocupació Estatal avisarà a través de missatges sobre els enllaços si, accedint-hi, s'abandona aquest web o, al contrari, si s'hi roman.

Hiperenllaços des d'altres pàgines web.

Els usuaris que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i el web del Sistema Nacional d'Ocupació hauran de tenir en compte el següent:

Política de privacitat - Protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del tractament

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (en endavant, SEPE) i els Serveis Públics d'ocupació de les Comunitats Autònomes són els responsables del Tractament de les vostres Dades, en els termes del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Finalitat i Legitimitat del tractament

El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, principalment, a través del Reial decret 1383/2008, de l'1 d'agost, pel qual s'aprova l'estructura orgànica i de participació institucional del Servei Públic d'Ocupació Estatal en el marc del Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà.

Els terminis de conservació de les vostres dades personals quedaran fixats en funció de la normativa aplicable al cas particular i, en tot cas, segons la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

Exercici de Drets

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió (dret a l'oblit), limitació del tractament, portabilitat de dades, oposició, decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils), reconeguts en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, mitjançant notificació escrita al RESPONSABLE DEL TRACTAMENT, identificant-vos amb DNI, Passaport o Targeta de Residència. En el cas de ciutadans de Ceuta i Melilla, l'escrit per a l'exercici d'aquests drets s'haurà d'enviar a la Subdirecció General d'Estadística i Informació del SEPE amb domicili al carrer Condesa de Venadito n.9 28027 - Madrid.

Tanmateix, l'interessat tindrà dret a sol·licitar al RESPONSABLE DEL TRACTAMENT la retirada del consentiment en qualsevol moment. Aquest dret no perjudicarà la legitimitat del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. De la mateixa manera, l'interessat podrà reclamar davant l'Autoritat de Control de qualsevol Estat de la UE, quan consideri que s'han vulnerat les seves dades personals.

Responsabilitats i garanties.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'espai web del Sistema Nacional d'Ocupació, la seguretat en l'intercanvi d'informació i dades en els diferents serveis oferts, evitar l'existència i transmissió de virus i la resta de components danyosos als usuaris.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal es compromet a informar prèviament l'usuari final sobre els possibles manteniments i talls en la disponibilitat de la pàgina, a través d'avisos i notícies establerts en el mateix lloc web.

Dret aplicable i jurisdicció competent.

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, com també qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del web http://www.sistemanacionalempleo.es, serà la llei espanyola.

Per resoldre qualsevol conflicte que sorgeixi arran d'una visita al web o de l'ús dels serveis que s'hi ofereixen, el Servei Públic d'Ocupació Estatal i l'usuari acorden sotmetre's als jutges i tribunals del domicili de l'usuari, sempre que es trobi en territori espanyol.

html 4.01 validado css validado wai-AA validado

© Sistema Nacional de Empleo 2012.